ภารกิจศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง ปี พ.ศ. 2562

ภารกิจศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง