แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม
 


นางสาวตัยยีบ๊ะ  มัจฉา
หัวหน้าแผนก


นางสาวนราทิพย์  ชูมีจิตร
ครูจ้างสอน