งานบุคลากร

งานบุคลากร

 
นายสันติภาพ  มะสะ 
หัวหน้างานบุคลากร

 
นางสาวตวนอัสมานี  อับดุลบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 
นางสาวนิโซเฟีย  สุไลมาน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร