แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

นายวิรัตน์  จำเนียรสุข
หัวหน้าแผนก


นายกูเกต  ราเหม
ข้าราชการ ครู


นายอายุบ  มะซง
ข้าราชการ ครู


นายธงชัย  รักประเทศ
ข้าราชการ ครู