สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

นายวิรัตน์  จำเนียรสุข
หัวหน้าแผนก


นายธงชัย  รักประเทศ
ข้าราชการ ครู


นายอายุบ  มะซง
ข้าราชการ ครู


นายกูเกต  ราเหม
ข้าราชการ ครู