แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์
 


นายชัยวัฒน์  ยอดแก้ว
หัวหน้าแผนก

 

นายมะนอ  มามะ
ข้าราชการ ครู


นายนราธร  โอชาอัมพวัน
ข้าราชการ ครู


นายกูดิง  เสะอุเซ็ง
พนักงานราชการ ครู


นายนครินทร์  แก้วขาว
พนักงานราชการ ครู

 
นายบัสลัน  เจ๊ะฆอ
ครูอัตราจ้าง

 

เอกสารเผยแพร่ แผนกวิชาช่างยนต์