นายเจริญ ไชยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทอง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

 

 

  

 นายกูเกต ราเหม

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ