ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

  

นายจตุรงค์  พรหมสุข

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทอง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

 

 

  

 นายกูเกต ราเหม

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  

นายจตุรงค์ พรหมสุข

ฝ่ายวิชาการ