นายเจริญ ไชยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 


นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทอง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 นายณปภัช  สิงห์ทอง

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

  

 

 นายวรพงศ์  บุญพรม

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา