งานการเงิน

งานการเงิน

 
นายจิรัฏฐิ์  มามะ 
หัวหน้างานการเงิน

 
นางสาวถนอมใจ ขวัญเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 
นางสาวทวิตา จรัสธาดากุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน