ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 


นายจตุรงค์  พรหมสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อกลับ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายสันติภาพ  มะสะ
หัวหน้างานบุคลากร

 
นายจิรัฏฐ์  มามะ
หัวหน้างานการเงิน 

 
นางณัทกาญจน์  ลัคนทิน
หัวหน้างานการบัญชี


นายนิธิรุจน์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล
หัวหน้างานพัสดุ 

 
นายธวัชชัย  สุขสันติดิลก
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

นางสาวรัชนี  มิ่งมงคลเมือง
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์