แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 


นายธีรวัฒน์  หมวกชุมบก
หัวหน้าแผนก

 


นายชวลิต  ช่วยแก้ว
ข้าราชการ ครู


นายธวัชชัย  สุขสันติดิลก
ข้าราชการ ครู


นายพงษ์ศักดิ์  วารีบริสุทธิ์
พนักงานราชการครู


นางสาวลดาวรรณ์  ดีชูศร
ครูจ้างสอน

 

 

 

 

 

 


นายอับดุลเลาะ กาโฮง
ครูจ้างสอน