งานพัสดุ
 


นายนิธิรุจน์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 
 


นางวัฒนา  นิลจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

นางสาวทิตย์ติญา เนาว์สินธ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายชัยวัฒน์ ยอดแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(หัวหน้างานยานพาหนะ)

 

 

นางสาวทวิตา จรัสธาดากุล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ