.ศ. 2540       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กระทงประเภทสวยงาม จากเทศบาลเมืองปัตตานี

.ศ. 2542       ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขา  เครื่องแต่งกายสตรีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นครั้งที่ 51ภาคใต้

.ศ. 2544      ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทสารพัดช่าง และศูนย์ฝึกวิชาชีพจากกรมอาชีวศึกษา

.ศ. 2544       ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาอาชีพ

.ศ. 2544       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดปัตตานี เป็นผู้บริหารดีเด่น สังกัดกรมอาชีวศึกษา

.ศ. 2544       นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดตรัง

.ศ. 2544       ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพนักศึกษาระดับชาติ

.ศ. 2545       ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพนักศึกษาระดับชาติ

.ศ. 2545       นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียน” จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.ศ. 2546       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษาตามโครงการงามอย่างไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

.ศ. 2546       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้ “เครื่องปอกคัดเม็ดลูกหยี”

.ศ. 2546       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงประเภทสวยงาม จากเทศบาลเมืองปัตตานี

.ศ. 2546       นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมโครงการ     “พี่สอนน้อง” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.ศ. 2546       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.ศ. 2547       เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา VEC.ROBOCON 2004 จุดไฟศักดิ์สิทธิ์พิชิตกำแพงเมืองจีน (The great wall light the holy fire) ระหว่างวันที่18 – 22มกราคม 2548ณ จังหวัดสกลนคร ได้ลำดับที่ 5ของภาคใต้

 .ศ. 2547       รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันตัดผมชาย งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

 .ศ. 2547       รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพภาคใต้ณ จังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2548       เข้ารอบการแข่งขันหุ่นยนต์เทิดไท้ 74 พรรษา ณ เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2548       เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 5 ภาค  ประจำปีการศึกษา 2548 ณ เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2548       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฟล์คซอง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ครั้งที่ 17ณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2548       ได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ในการประชุมทาง วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดสงขลา

.ศ. 2548       ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาอาหารขนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา

พ.ศ. 2549       ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเหรียญทองแดง ในการประกวดสื่อเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2549       ได้รับเกียรติบัตรจากการทำสื่อ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2549       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ผลิตภัณฑ์ซามาอูแด” ระดับภาคใต้ 1ณ จังหวัดยะลา

พ.ศ. 2549       ได้รับเชิญให้ครู – อาจารย์เป็นวิทยากรการจัดทำแผนการเรียนรู้ หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารฮาลาลให้แก่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

พ.ศ. 2550       ได้รับป้าย สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2550       ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2550       ได้รับรางวัลการแข่งขันโฟล์คซอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาคใต้

พ.ศ. 2550       ได้รับเหรียญเงินใน โครงการวิทยาศาสตร์ระดับภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซองการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1, 2การแข่งขันประกวดว่าวประเภทสวยงาม โดยชมรมบินปัตตานี

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1,2  และรางวัลชมเชยในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส

พ.ศ. 2551       ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงชนะเลิศ 5 ภาค

พ.ศ. 2551       นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชายกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2551       นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโฟล์คซอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีและได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค

พ.ศ. 2551       นักศึกษาได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโฟล์คซอง ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2552       รางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่นหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2552       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้

พ.ศ. 2552       รางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2552       คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเพื่อลงนามความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

พ.ศ. 2552       รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จักรยานเสือภูเขา กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2552       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2553       ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ จักรยานตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับภาคใต้

พ.ศ. 2553       รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์ จักรยานตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับประเทศ

พ.ศ. 2553       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2553       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2553       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมวยไทยชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชาย อาชีวะเกมส์ ระดับชาติณ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2553       รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับภาคใต้

พ.ศ. 2553       ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับประเทศ

พ.ศ. 2553       ชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2553       ชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อาชีวะเกมส์ ระดับชาติณ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2553       นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553

พ.ศ. 2553       รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

พ.ศ. 2554       รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ประเภทการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ

พ.ศ. 2554       รางวัลเหรียญทองแต่งหน้ายอดเยี่ยมอันดับที่ 6 ประเภทแต่งหน้าเจ้าสาว

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเครื่องออกกำลัง กาย ไท ไท  ระดับภาค

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศเครื่องออกกำลังกาย  Exercise3 in 1ระดับภาค

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศสบู่สมุนไพร นมแพะจากผลกระบก  ระดับภาค

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเครื่องออกกำลัง กาย ไท ไท ระดับประเทศ

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องออกกำลังกาย  Exercise3 in 1ระดับประเทศ

พ.ศ. 2554       รางวัลชนะเลิศสบู่สมุนไพร นมแพะจากผลกระบก ระดับประเทศ

พ.ศ. 2554       ว่าที่ร.ต. ประสิทธิ์  พูลฉนวน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

พ.ศ. 2554       ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการ  ได้รับรางวัลตามรอยเกรียติยศครูผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู ประจำปี 2554 ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและบุคคลกรทางการศึกษา

พ.ศ. 2555       นายไชยสิทธิ์  กิจค้า  รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผู้บริหารมืออาชีพ

พ.ศ. 2555        ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผู้บริหารมืออาชีพ

พ.ศ. 2555       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2555       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2555       ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงระดับภาคใต้

พ.ศ. 2555       เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศ

พ.ศ. 2555       ชนะเลิศการแข่งขันโฟล์คซองระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2555       ชนะเลิศการแข่งขันโฟล์คซองระดับอาชีวศึกษาภาคใต้

พ.ศ. 2555       ชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันโฟล์คซองระดับประเทศ

พ.ศ. 2555       การเข้าร่วมแข่งขันออกแบบทรงผมสุภาพสตรี (บ๊อบเทสมัยนิยม) ชนะเลิศระดับภาค

พ.ศ. 2555       การเข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ระดับประเทศ

พ.ศ. 2555       การแข่งขันแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ชนะเลิศระดับภาค 

พ.ศ. 2555       การแข่งขันแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ชนะเลิศระดับประเทศ

พ.ศ. 2555       การเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ผมโลกC.A.T. ประเทศไทย เข้ารอบ 1ใน 10เป็นตัวแทนของประเทศไทย

พ.ศ. 2555       การเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ผมโลก  C.A.T.  รองชนะเลิศ อันดับ 2

พ.ศ. 2555       นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม พนักงานราชการ(ครู) ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555

พ.ศ. 2556       การประกวดแข่งขันนวัตกรรม ลูกประคบไฟฟ้าแบบปรับระดับอุณหภูมิ,Tai Thai Exercise, Exercise 4 in 1แห่งประเทศ ระดับชาติ

พ.ศ. 2556       รางวัลชนะเลิศ โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศ (นวท.) ครั้งที่ 13 Tai Thai Exercise

พ.ศ. 2556       สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี (อศจ.) อุปกรณ์ช่วยแกะเปลือกผลไม้,พัดลม 360 องศา, ลูกประคบไฟฟ้าแบบปรับระดับอุณหภูมิ, รถจักรยานตัดหญ้า

พ.ศ. 2556       หน่วยมาตรฐานองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทยระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศลำดับที่ 6 ประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับภาคใต้ ณ ลานพระอาทิตย์ จังหวัดกระบี่

พ.ศ. 2556       ร้องเพลงไทยสากล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันเสริมสวย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันตัดผมชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันเสริมสวย ระดับภาคใต้ ณ ลานพระอาทิตย์ จังหวัดกระบี่

พ.ศ. 2556       ชนะเลิศการประกวดแข่งขันตัดผมชาย ระดับภาคใต้ ณ ลานพระอาทิตย์ จังหวัดกระบี่

พ.ศ. 2556       ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาวิชาชีพ

พ.ศ. 2557       รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

พ.ศ. 2557       โล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรเหรียญทอง การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอทุ่งยางแดง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2556

พ.ศ. 2557       เกียรติบัตรเหรียญทอง การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอบาเจาะ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2556

พ.ศ. 2557       โล่รางวัลเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการทำกิจกรรมของเยาวชนโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะ ระดับตำบล ชายแดนใต้ ปี 2556 จากมูลนิธิ สุขแก้ว แก้วแดง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

พ.ศ. 2557       รางวัล The Best Practice (อันดับ 1) ในโครงการพัฒนาสันติสุข โดยสันติวิธีในสถานศึกษา

พ.ศ. 2557       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand Innovation Awards 14) ของสามคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2557       App แกแจ๊ะนายู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

พ.ศ. 2557       รางวัลเหรียญเงิน ผลงานอุปกรณ์นวดแบบให้ความร้อนปรับระดับอุณหภูมิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนายทวีพล  คารวพงศ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24

พ.ศ. 2557       ผู้บริหารสถานศึกษา (นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์) ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2557       รางวัลเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. 2557       ผู้บริหารสถานศึกษา (นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

พ.ศ. 2557       วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556

พ.ศ. 2557       นายอำนาจ  สมทรง ครู คศ.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. 2557       นายธีระ  บินกาเซ็ม ครู คศ.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ และนางสาวอลิษา  อูเมาะอาลีพนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ระดับชาติ ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี

พ.ศ. 2559       รางวัลเหรียญทองนักศึกษาองค์การวิชาชีพระดับภาค

พ.ศ. 2559       รางวัลผู้อำนวยการวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

พ.ศ. 2559       รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ครูธวัชชัย  สุขสันติดิลก ประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ. 2559       รางวัลครูแนะแนวดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ครูการีย๊ะ  เปาะวอ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2559       รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พ.ศ. 2559       นางสาว อมาลา โต๊ะมีนา นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ

พ.ศ. 2559       รางวัลชมเชยผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์กายภาพบำบัดและนวดฝ่าเท้า” ระดับภาค

พ.ศ. 2559       ระบบแจ้งเตือนฝุ่นละอองสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด (Alarm System Asthma) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) ระดับสถานศึกษา

พ.ศ. 2559       ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) ระดับสถานศึกษา

พ.ศ. 2559       แอพพลิเคชั่น แม่ลูกอ่อน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) ระดับสถานศึกษา

พ.ศ. 2559       แอพพลิเคชั่น การออกแบบและพัฒนาคาแรคเตอร์ StickerLine R-Cheewa บนไลน์แอพพลิเคชั่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) ระดับสถานศึกษา

พ.ศ. 2559       การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Halal Alert บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้รับรางวัล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) ระดับสถานศึกษา

พ.ศ. 2559       เครื่องชาร์ตพลังงานไฟฟ้าด้วยความเย็นและความร้อนรางวัลชนะเลิศการแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       App hospital translate รางวัลชนะเลิศการแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       App Halalรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  การแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       ตู้อบสมุนไพรธัญพรรณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       ระบบเตือนภัยโจรกรรมนกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       Figs Happy รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงผลงานในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2559       “เครื่องอบสมุนไพรประคบตัวธัญพรรณ” ได้รับรางวัล  สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นโครงการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0การจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นำไปสู่ชุมชน

พ.ศ. 2559       “รถตุ๊กๆ ดับเพลิง”(Fire TukTuk)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  ระดับภาคใต้แข่งขันทักษะวิชาชีพตามโครงการสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาระดับภาคใต้  รายการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย (Thailand’s Best Skills)

พ.ศ. 2559       “ห้องสมุดศตวรรษ 21” (21st Century Library) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  ระดับภาคใต้แข่งขันทักษะวิชาชีพตามโครงการสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาระดับภาคใต้  รายการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย (Thailand’s Best Skills)

พ.ศ. 2559       สถานศึกษารางวัลพระราชทานด้านอาชีวศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พ.ศ. 2560       “รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น  สถานศึกษาขนาดกลาง  ระดับกลุ่มจังหวัดปัตตานี  ยะลาและนราธิวาสปีการศึกษา  2560”  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  28

พ.ศ.  2560   “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น – ข้าวมันไก่” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง-ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาต้นแบบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาเข้าร่วมจังหวัดปัตตานี “ดำเนินการภายใต้โครงการอาชีวะจิตอาสา” ตรวจก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างดีเยี่ยม

พ.ศ.  2560   นางสาวซีตีคอลีเย๊าะ กือนิ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะมาตรวิทยามิติ” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28

พ.ศ.  2560   นายฟีรมัน ตอฮา “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะมาตรวิทยามิติ” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง-ประเทศไทย ระดับชาติ

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาได้รับเชิดชูเกียรติ มีนักศึกษาสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปัตตานี ในโครงการทดสอบ V-net ปวส.2 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) บริษัท นิว ไค คิว เซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาได้รับเชิดชูเกียรติ มีนักศึกษาสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของประเทศในโครงการทดสอบ V-net ปวส.2 ในวิชาเครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง บริษัท นิว ไค คิว เซ็นเตอร์ จำกัด 

พ.ศ.  2561   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลหลายขวด ระดับบุคคลทั่วไป” 

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

พ.ศ.  2561   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับเกียรติบัตร ประเภทโรงอาหาร รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 โครงการส่งเสริมมาตรฐานร้านอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน

พ.ศ.  2561   “นางซะดีย๊ะ เด็ง” วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับเกียรติบัตร ประเภทร้านอาหาร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 โครงการส่งเสริมมาตรฐานร้านอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน

พ.ศ.  2561   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี “รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการติดตั้งจาน

ดาวเทียม” ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13               ประจำปี 2561

พ.ศ.  2561   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ              การถอดประกอบเครื่องยนต์ใหญ่ ISUSU ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561