รางวัลเกียรติยศ

                 เกียรติยศ/จุดเด่นของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มีดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2564     ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2564     โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We Can Do!!! Season3 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

พ.ศ. 2564     การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2564) รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ 4 ดาว

พ.ศ. 2564     งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการด้วยโปรแกรม Minecraft Red Cross Fair Idea Challenge 2021 รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ

พ.ศ. 2564     Rising Star ภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่า "SEX EDUCATION" รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ

 พ.ศ. 2564     นางสาวอลิสา อูเมาะอาลี ครูศรีอาชีวศึกษา ประจําปี 2564 รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ

พ.ศ. 2564     นายแวอับดุลอาซิ  อูเมาะอาลี รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”รางวัลระดับดีมาก (บทความการใช้แอปพลิเคชันประเมินโรคซึมเศร้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด)์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ โดย                         สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นายอีลาฟี  อาแวกาจิ รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”รางวัลระดับดีมาก (บทความการใช้แอปพลิเคชันประเมินโรคซึมเศร้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด)์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ โดยสถาบัน                         อาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรณ รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”รางวัลระดับดีมาก (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับผลการดําเนินการของบริษัท    จดทะเบียนใน                           ตลาด รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ โดยสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นายแวอับดุลอาซิ  อูแมะอาลี ผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ” (บทความวิชาการ กลุ่ม D นวัตกรรมการศึกษาและสังคม ; บทความผลการใช้แอปพลิเคชันประเมินโรคซึมเศร้าบนระบบปฏิบัติการแอนรอยด)์ รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ                            โดยสถาบันอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นายอีลาฟี  อาแวกะจิ ผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ” (บทความวิชาการ กลุ่ม D นวัตกรรมการศึกษาและสังคม ; บทความผลการใช้แอปพลิเคชันประเมินโรคซึมเศร้าบนระบบปฏิบัติการแอนรอยด)์ รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ โดยสถาบัน                       อาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรนผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ” (บทความวิชาการ กลุ่ม E บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ; บทความการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในกับผลการดําเนินการของบริษัท

                     จํากัด รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ โดยสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พ.ศ. 2564     นายสันติภาพ มะสะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม Mixrosoft ประจําปี2021- 2022) (Microsoft Innovative Educator Expert 2021- 2022) รางวัลอื่น ๆ ระดับนานาชาติ MIE EXPERT2021-2022

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะงานมาตรวิทยามิติ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2564     การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ไสใหญ่)

พ.ศ. 2564     สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝั่งตัว รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ อาหาร) รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา)

พ.ศ. 2564     สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝั่งตัว รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การสร้าง Application เครื่องคิดเลขเพื่อการคํานวณ รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

พ.ศ. 2564     แข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้

พ.ศ. 2564     แข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้

พ.ศ. 2564     แข่งขันการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้

พ.ศ. 2564     แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ปวช.) รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้

พ.ศ. 2564     โครงการการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2564     เข้าร่วมการประกวด Cabling and Networking Contest ปี9 (รูปแบบออนไลน์)รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2564     เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2564     แข่งขันการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

พ.ศ. 2564     แข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

พ.ศ. 2564     การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     การประกวดรักการอ่านภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. รางวัลรอง ระดับชนะเลิศจังหวัด

พ.ศ. 2564     การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     การประกวดมารยาทไทย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     แข่งทักษะติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ไฟส่องทารกภาวะตัวเหลือง รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง อุปกรณ์ตรวจสอบสายต่อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ชุดต้นแบบเครื่องกักเก็บพลังงานอัตโนมัติ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อกระจูดด้วยการถักตกแต่งจากไหมพรมรางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วด้วยการถักไหมพรมกับหูกระป๋อง รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การสร้าง Application เครื่องคิดเลขเพื่อการคํานวณ   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง แอพลิเคชั่นเกมส์พัฒนาทักษะการคิด รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     ประกวดสิ่งประดิษฐ์เรื่อง อ่างล้างมือกึ่งอัตโนมัติ รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงาน “Bacho Smart Farm” รางวัล

                    ชนะเลิศ ระดัยจังหวัดจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงาน “แอพพลิเคชันจองตั๋วแท็กซี่                            วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด           โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน "ชุดบาลานซ์แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (LiFePo4)” รางวัล                        ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลงาน “น้ำยาขนมจีนปักษ์ใต้” รางวัล           รองชนะเลิศ                          จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน “ชุดควบคุมการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วย                      พลังงานทดแทน” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet -ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนผลงาน “ชุดวัดอุณหภูมิแบบเคลื่อนที่ใช้พลังงานทดแทน”                        รางวัลรองชนะเลิศ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2564     นายสันติภาพ มะสะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดปัตตานีประจําปี พุทธศักราช 2564 รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2564     นายสันติภาพ มะสะ "คุรุสดุดี" ประจําปี 2564 รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2564     นายสันติภาพ มะสะ รางวัล “เสมาตานี” ประจําปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน นางสาวณัฐกานต์ จามจุรี นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี เข้ารับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 

พ.ศ. 2565     รางวัลสถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยสไตล์แฟชั่น” ระดับวิชาชีพระยะสั้น ประเภทเดี่ยว ระดับชาติ รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)” ระดับวิชาชีพระยะสั้นประเภทบุคคล ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

พ.ศ. 2565     การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565) รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ 5 ดาว

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยสไตล์แฟชั่น” ระดับวิชาชีพระยะสั้น ประเภทเดี่ยว ระดับชาติ รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)” ระดับวิชาชีพระยะสั้น ประเภทบุคคล ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

พ.ศ. 2565     ได้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน กิจกรรมสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน "ต่อยอดสู่ความยั่งยืน" โครงการ Fin. ดี We Can Do !!! Season 4

พ.ศ. 2565     สถาบันเครือข่ายส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ) รางวัลอื่น ๆ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง) รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยสไตล์แฟชั่น” ระดับวิชาชีพระยะสั้น ประเภทเดี่ยว ระดับภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)”ระดับวิชาชีพระยะสั้น ประเภทบุคคล ระดับภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ปวส. “ทักษะมาตรวิทยามิติ”รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. “ทักษะงานวัดละเอียด”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ปวช. “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ปวส. “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ปวส. “การเขียนแผนธุรกิจ” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (ภาษาไทย) “การประกวดเล่านิทาน” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (ภาษาไทย) “การประกวดรักการอ่านภาษาไทย” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ “การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยี-สารสนเทศ ปวช. “ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. “ทักษะงานกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน”รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. “ทักษะงานวัดละเอียด”รางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ปวส. “ทักษะมาตรวิทยามิติ”รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ปวส. “ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM)” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ “งานยานยนต์แก๊สโซลีน” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ “การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่นที่ Intergrate Amplifier กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 x 30” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. “การพัฒนาสื่อประชาพันธะโมชั่นกราฟฟิก” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. “การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิตัล” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวส. “การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิตัล” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวช. “ติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวช. “ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การร้องเพลงสากล” รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยสไตล์แฟชั่น” ระดับวิชาชีพ         ระยะสั้น ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)”ระดับวิชาชีพระยะสั้นประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ระบบควบคุมฟาร์มไฮโดรโปนิกส์” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “Smart Vegetable Condo” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องตัดไฟฟ้า” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “แอพพลิเคชั่นสำหรับจองตั๋วแท็กซี่” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยด้วย IOT” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด  

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยการแสกนใบหน้า” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ประเภทที่ 3 รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องกระตุ้นเซลล์แบตเตอรี่ EV” ประเภท     ที่ 3 รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบไฮบริด” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ตู้อบส้มแขกพลังงานแสงอาทิตย์” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ผลิตภัณฑ์เจลลี่น้ำไหมข้าวโพดรสน้ำผึ้ง” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เก้าอี้ผ่อนคลาย” รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “กล่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากรากยอ” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ผลิตภัณฑ์หมวกจากกาบกล้วย” รางวัลอื่น ๆ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2565     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. “ทักษะงานวัดละเอียด” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด