งานปกครอง

 


นายมะนอ  มามะ

หัวหน้างานปกครอง

 
 
นายกูดิง  เสะอุเซ็ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 

 

 

นางสาวซัยนูน  มามะ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง


นายสุวพงษ์  กมลสิงห์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชาคาม  จันทรพิศาล
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

นางสาวจิรภัทร  จิระนคร
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

นางสาวยุวดี  ส่องแสงกล้า
เจ้าหน้าที่งานปกครอง