แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 


นางสาวอาฟรีดา  ดรอแม
หัวหน้าแผนก

 


นายณปภัช   สิงห์ทอง
ข้าราชการ ครู


นางตอฮีเราะห์  หะยีแวนาแว
ข้าราชการ ครู


นายวรพงศ์  บุญพรม
พนักงานราชการ ครู

 นางสาวนูรฮูดา  เจ๊ะอามะ
ครูจ้างสอน


นางสาวนูรอัยนี  ยูโซะ
ครูจ้างสอน