งานอาคารสถานที่

 


นายชวลิต  ช่วยแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 
 
นายประยุทธ  โอสถวิสุทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 

นายมาโนช  กลีบบัว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายธงชัย  รักประเทศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

นางอาภรณ์  เหล็กเพ็ชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

 

 

 
นายอนุวัติ วงษ์สนิท
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

(หัวหน้าคนงาน)

 

 

 

นายรอหีม เหมาะสนิ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

(หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย)

 

 

 

นายมูหามะตาบียี  หะยีลาเต๊ะ  
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 


นางสมศรี  หมานหนู
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 


นางสาวยามีหละ  บาฮะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

 

นายมะรอเห็ง  อาแด
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

(ยามรักษาการณ์)

  

นายอิบรอเฮม  ตีมุง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

(ยามรักษาการณ์)

 

นายเนตรชนก  แก้วเนียม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

(ยามรักษาการณ์)