ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2564

ปีการศึกษา
2565

ปีการศึกษา
2566

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. ช่างยนต์

129

2

115

2

113

0

 2. ช่างกลโรงงาน

24

0

31

0

28

1

 3. ช่างเชื่อมโลหะ

23

2

29

3

34

1

 4. ช่างไฟฟ้ากำลัง

76

3

76

5

61

3

 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

21

3

13

2

4

1

 6. การบัญชี

3

30

2

79

28

31

 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13

35

21

39

28

31

 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

8

12

11

17

13

 9. จักยานเล็กอเนกประสงค์

31

0

41

1

24

1

รวมหลักสูตร ปวช.

329

83

338

101

331

82


 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจำนวน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2564

ปีการศึกษา
2565

ปีการศึกษา
2566

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. เทคนิคยานยนต์

114

1

102

0

94

1

 2. เทคนิคการผลิต

14

0

7

1

11

1

3. เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

0

0

0

0

19

0

 4. เทคนิคโลหะ

38

1

31

0

30

0

5.ไฟฟ้ากำลัง 

140

1

172

1

168

0

 5. ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

0

0

0

0

13

1

 6. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

11

13

0

0

18

0

 7. อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

(ทวิภาคี)

3

12

5

9

3

4

 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ

30

30

31

33

30

17

 10. การบัญชี

12

192

19

128

12

98

 11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

77

33

63

37

44

 13. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

1

79

0

73

42

34

 14. อาหารและโภชนาการ

(ทวิภาคี)

18

112

7

102

6

71

 15. ต่างประเทศธุรกิจ (ทวิภาคี)

22

55

18

28

19

20

 16. เทคโนโลยีความงาม

0

0

11

14

11

6

รวมหลักสูตร ปวส.

477

582

452

455

518

298

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์ฝึกอบรม-วิชาชีพ และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 25666

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2564

ปีการศึกษา
2565

ปีการศึกษา
2566

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

 1. ไฟฟ้ากำลัง (ทุ่งยางแดง)

0

0

5

0

46

2

2. ไฟฟ้ากำลังสมทบ (ทุ่งยางแดง) 42 0 62 2 33 0

3. ไฟฟ้ากำลัง (บาเจาะ)

26 0 21 0 22 0

4. เทคโนโลยีดิจิทัล (ทุ่งยางแดง)

0

0

9

2

9

25

5. เทคโนโลยีดิจิทัลสมทบ (ทุ่งยางแดง)

0 0 24 33 13 3

6. เทคโนโลยีดิจิทัล (บาเจาะ)

0 0 56 56 11 8

 8. แพทเทอร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (ทุ่งยางแดง)

0

0

0

24

0

20

4. แพทเทอร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (บาเจาะ)

0 0 0 16 1 19

 5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ทุ่งยางแดง)

19

38

0

0

0

0

 9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (บาเจาะ)

46 55 0 0 0 0

 10. เทคโนโลยีแฟร์ชั่นและสิ่งทอ (ทุ่งยางแดง)

1 16 0 0 0 0

 11. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

(บาเจาะ)

1

16

0

0

0

0

รวมหลักสูตร ปวส.

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

134

140

177

133

171

109

หลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2564

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2565

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2566

จำนวน (คน)

ระยะสั้น

 1. กระโปรงเบื้องต้น

80

25

20

 2. กระโปรงสมัยนิยม

21

 

 

 3. กะหรี่ปั๊บ

20

 

 

 4. กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

40

 

 

 5. การขาย

 

161

 

 6. การค้าปลีกและการค้าส่ง

 

161

 

 7. การจัดภูมิทัศน์

30 

 

 

 8. การจัดภูมิศน์เบื้องต้น

30

 

 

 9. การจัดส่วนในภาชนะ

 

20

 

 10. การเป็นผู้ประกอบการ

 

161

 

 11. การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

 

161

 

 12. การเลี้ยงปลาน้ำจืด

 

20

 

 13. กีตาร์โฟล์ค

 

 

16

 14. ขนมไทย

25

55

 

 15. ขนมอบยอดนิยน

25

 

 

 16. ข้าวเกรียบปลา กุ้ง

 

20

 

 17. ข้าวมันไก่

20

20

 

 18. เครื่องดื่มสมุนไพร

20

 

 

 19. งานก่ออิฐ

 

50

 

 20. งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

 

104

 

 21. งานเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

 

104

 

22. งานฉาบปูน

 

50

30

23. งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

42 19 40

24. งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

  20  
25. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 21 75  
26. งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 30    
27. งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 30    
28. งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 20    
29. ฃานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   20  
30.งานตกแต่งสถานที่ 20    
31. งานติดตั้งโซล่าเซลล์   20  
32. งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 20 20 113
33. งานติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น     20
34. งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า      20
35. งานเตรียมพื้นสีเครื่องยนต์     20
36. งานบริการจักรยานยนต์ 20 20  
37. งานติก - มัดย้อม   62  
38. งานแบบหล่อคอนกริต   20  
39. งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก 20   91
40. งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน     20
41. งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 38 40 27
42. งานแปรรูปอาหาร 20    
43. งานพื้นฐานวงจรและการวัด   20  
44. งานสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม Google Sketch Up Pro    20  

45. จัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ 

20 40  
46. ช่างเดินสายไฟในอาคาร 20    
47. ชุดติดกัน 20 40  
48. ตัดผมชายระดับ 1   113 19
49. ตัดผมชายระดับ 2   31 19
50. ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม     18
51. เทคนิคการซอยผม   15  
52. ธุรกิจข้างราดแกง     25
53. ธุรกิจแซนด์วิช   20  
54. นวดเท้าเพื่อสุขภาพ   10  
55. นวดไทยแบบเชลยศักดิ์   9  
56. บัญชีเบื้องต้น     180

57. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จ
รูปงานกราฟิก Photoshop

    30
58. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
จัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word
    29
59. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ออกแบบงานนําเสนอ Microsoft
Power Point
  20 20
60. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ออกแบบผังงาน
  41  
61. โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน     32
62. ผ้าม่านแบบจีบ   20  
63. ภาษาอังกฤษสําหรับผู้เริ่มเรียน   20  
64. สระผม – เซทผม   32  
65. สลัดเพื่อสุขภาพ 20 18  
66. เสื้อเบื้องต้น 20 143  
67. เสื้อเบื้องต้น     179
68. เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น   20 20
69. เสื้อสมัยนิยม 1 46 30 20
70. เสื้อสมัยนิยม 2   40  
71. ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น   112  
72. อาหารจานเดียว     20
73. อาหารไทย 4 ภาค   18  
74. อาหารไทยยอดนิยม   40  
75. อาหารว่างยอดนิยม 41 56 20

รวมหลักสูตรระยะสั้น

779

2,363

1,048