ข้อมูลงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

รายการ

งบประมาณ
(1 เม.ย. 66
- 30 ก.ย. 66)

งบประมาณ
(1 ต.ค. 66
- 30 มี.ค. 67)

รวม

รวมรับ

1. จากงบประมาณแผ่นดิน

7,018,188.00

10,314,540.00

17,332,728.00

2. จากเงินรายได้

2,777,810.00

2,907,580.00

5,685,390.00

3. จากแหล่งอื่น ๆ

-

-

-

รวม

9,795,998.00

13,222,120.00

23,018,118.00

รวมจ่าย

1. เงินเดือน

5,111,288.00

4,683,840.00

9,795,128.00

2. งบพัฒนาบุคลากร

264,459.00

590,355.50

854,814.50

3. งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

     

     3.1 จากภายในสถานศึกษา

16,000.00

15,500.00

31,500.00

     3.2 จากภายนอกสถานศึกษา

-

-

-

4. งบประมาณในการบริการวิชาการ

25,000.00

37,500.00

62,500.00

5. งบประมาณวัสดุฝึก

658,450.00

630,350.00

1,289,200.00

6. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

210,900.00

317,857.00

528,757.50

7. ค่าสาธารณูปโภค

1,041,959.74

917,871.01

1,959,830.75

8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รวม

7,328,056.74

7,193,674.01

14,521,730.75

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

2,467,941.26

6,028,445.99

8,496,387.25

9. ค่าเสื่อมราคา

1,812,077.54

2,539,366.10

4,351,443.64