ประเภทที่1 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานพัฒนําคุณภาพชีวิต

ประเภทที่2 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานกํารประกอบอาชีพ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกํารอนุรักษ์พลังงาน (เน้นเรื่องโซล่าเซลล์)

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานหัตถศิลป์

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานกํารแพทย์

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ํานเทคโนโลยีชีวภาพ

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์: Mini Smart Farms 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์