งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล

 
นางสาวนาตยา  วัชรพลางกูร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 
นายอับดุลมูไฮมิน  หะมะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นางสาวซากีนา  สุหลง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล