งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวนงลักษณ์  เชื้อกลับ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นางแวฟาตีเมาะ  จูกอ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวมูนี  สะแวบาโง 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวซัยนูน  มามะ 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 
นางอาภรณ์  เหล็กเพ็ชร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป