ข้อมูลบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

   -  ผู้อำนวยการ

   

1

   1

   -  รองผู้อำนวยการ

   

2

 

รวม

   

3

 

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

21

11

 1

33

  -  ครูพนักงานราชการ

 

17

2

 

19

  -  ครูอัตราจ้าง

 

36

 

 

36

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

         

รวม

 

74

13

1 88

3. บุคลากรสายสนับสนุน

  -  กพ.

1

1

   

2

  -  ลูกจ้างประจำ

1

     

2

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

7

7

1  

15

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

20

5

   

25

รวม

29

13

1  

43

รวมทั้งสิ้น

29

87

17

1

134

 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

   -  ผู้อำนวยการ

 

 

1

 

 1

   -  รองผู้อำนวยการ

 

 

2

 

รวม

 

 

3

 

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

21

10

1

32

  -  ครูพนักงานราชการ

 

17

2

 

19

  -  ครูอัตราจ้าง

 

43

 

 

43

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

 

       

รวม

 

81

12

1 94

3. บุคลากรสายสนับสนุน 

   -  กพ.

1

1

   

2

  -  ลูกจ้างประจำ

1

0

   

1

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

7

7

1  

15

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

19

5

   

25

รวม

28

13

1

 

42

รวมทั้งสิ้น

28

94

16

1

139

 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

   -  ผู้อำนวยการ

 

 

1

 

 

   -  รองผู้อำนวยการ

 

 

3

 

 

รวม

 

 

4

 

 

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

22

13

 

35

  -  ครูพนักงานราชการ

 

18

2

 

20

  -  ครูอัตราจ้าง

 

34

 

 

34

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

 

 

 

 

 

รวม

 

74

15

 

89

3. บุคลากรสายสนับสนุน

  -  กพ.

1

1

 

 

2

  -  ลูกจ้างประจำ

7

7

1

 

15

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

7

7

1

 

15

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

15

7

 

 

24

รวม

24

14

1

 

39

รวมทั้งสิ้น

24

88

20

 

132