จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

   -  ผู้อำนวยการ

   

1

   

   -  รองผู้อำนวยการ

   

3

   

รวม

   

4

   

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

20

12

 

32

  -  ครูพนักงานราชการ

 

15

4

 

19

  -  ครูอัตราจ้าง

 

24

2

 

26

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

         

รวม

 

59

18

   

3. บุคลากรสายสนับสนุน

  -  กพ.

1

1

   

2

  -  ลูกจ้างประจำ

2

     

2

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

6

9

   

15

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

15

11

   

26

รวม

24

21

   

45

รวมทั้งสิ้น

24

80

22

 

126

 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

   -  ผู้อำนวยการ

 

 

1

   

   -  รองผู้อำนวยการ

 

 

3

   

รวม

 

 

4

   

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

20

12

 

32

  -  ครูพนักงานราชการ

 

15

3

 

18

  -  ครูอัตราจ้าง

 

25

2

 

27

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

 

       

รวม

 

60

17

   

3. บุคลากรสายสนับสนุน 

   -  กพ.

1

1

   

2

  -  ลูกจ้างประจำ

2

0

   

2

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

6

8

   

14

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

16

8

   

24

รวม

25

17

0

 

42

รวมทั้งสิ้น

25

77

21

 

123

 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเภท  /  ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

   -  ผู้อำนวยการ

 

 

1

 

 

   -  รองผู้อำนวยการ

 

 

4

 

 

รวม

 

 

5

 

 

2. ผู้สอน

  -  ครู ข้าราชการ

 

20

11

 

31

  -  ครูพนักงานราชการ

 

19

1

 

20

  -  ครูอัตราจ้าง

 

29

2

 

31

  -  ครูอัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

 

 

 

 

 

รวม

 

68

14

 

 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

  -  กพ.

1

1

 

 

2

  -  ลูกจ้างประจำ

1

0

 

 

1

  -  พนักงานราชการ (จนท.)

6

8

1

 

15

  -  เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

16

7

 

 

23

รวม

24

16

1

 

41

รวมทั้งสิ้น

24

84

20

 

128