เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

แบบบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง [excel]

แบบแนบท้ายจัดซื้อ/ใบเบิก4สี/ใบเบิกภายใน/สผ.1(วัสดุฝึก) [excel]