ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา
 

นายวรพงศ์  บุญพรม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางตอฮีเราะห์  หะยีแวนาแว
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายมะนอ  มามะ
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวคอมส๊ะ  มามุ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

นางสาวสุนิสา  ซุ้นสั้น
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายนครินทร์  แก้วขาว
หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน