ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา
 

นางสาวรัตพร  จุลษร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวต่วนซอบารียะห์  ลาเตะ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายมะนอ  มามะ
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวคอมส๊ะ  มามุ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

นางสาวซากีนา  สุหลง
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธงชัย  รักประเทศ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน