งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นายอายุบ  มะซง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวภิญญดา  อธิรัตนชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวดวงสมร  ราโอบ 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวกฤษณพร  ตุฉะโส
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางรัศมี  สุไลมาน
 เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวนิฟิรดาวส์  นิและ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
นายอิบรอฮีม  สิเดะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวนูรีย์ เจะแว
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นางสาวซัมเราะห์  บากา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นายอิมรอน  สุหลง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นางสาวฟาดีละห์  ดีแม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี