แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 


นายอับดุลเลาะ  หะยีวามิง
หัวหน้าแผนก

 


นายสันติภาพ   มะสะข้าราชการ ครู


นายอนุพนธิ์  โกตัน
พนักงานราชการ ครู

นางสาวอานุสสรา นิเวศบุษบง ครูจ้างสอน


นางสาวปัณณวิชญ์ จุติโชติกานต์
ครูจ้างสอน