แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


นางรัศมี  สุไลมาน
หัวหน้าแผนก


นางสาวสุนิสา  ซุ้นสั้น
ข้าราชการ ครู


นางสาวอาซีซะห์ แปเฮาะอีแล
ครูจ้างสอน