งานประชาสัมพันธ์
 


นางสาวสุภาวดี เสนาะกรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

 

นายลุกมัน  มะดือเร๊ะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายอิมรอน สุหลง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นายอาดือนัง มะลี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นายชโลธร ชนะทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 
นายอีลาฟี  อาแวกะจิ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์