แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


นายธีระ บินกาเซ็ม
ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนก

 

 นายซูฟียัน เเวดือรามันข้าราชการครู


นางสาวฮาวาณี ดอเลาะ   
พนักงานราชการ ครู


นายอิมรอน สุหลง
ครูจ้างสอน


นางสาวฟาดีละห์ ดีแม
ครูจ้างสอน