แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


นายธีระ บินกาเซ็ม
ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนก

 

นางสาวฮาวาณี ดอเลาะ   
พนักงานราชการ ครู

นางสาวซัมเราะห์  บากา   
ครูจ้างสอน


นายอิมรอน สุหลง
ครูจ้างสอน


นางสาวฟาดีละห์ ดีแม
ครูจ้างสอน