ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิศึกษา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทวิภาคี)
 • หลักสูตรแกนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 • แผนกวิชาตัดผมชาย
 • แผนกวิชาเสริมสวย
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

 

หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการบัญชี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ