ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


นางสาวรัตนา รัตนโกมล
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี         
พ.ศ.2524-พ.ศ.2527

นายอุทัย วัฒนสุวรรณ
  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี          พ.ศ.2527-พ.ศ.2528

ว่าที่ ร.ต.ยนต์ โชรัมย์
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี         
พ.ศ.2528-พ.ศ.2529


        นายมนตรี อุยยะพัฒน์            
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี   
พ.ศ.2529-พ.ศ.2531

 
           นางกันยา เอนกชัย                
 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี         
พ.ศ.2531-พ.ศ.2533


         นายบุญสม พึ่งปาน        
 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี          พ.ศ.2533-พ.ศ.2535
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2535-พ.ศ.2539

        นายสุวพันธ์  สุนทราวงศ์          
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2539-พ.ศ.2550

         นายสมพงษ์  เทศน์ธรรม           
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2551-พ.ศ.2551

            ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภู่พลับ            
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2552-พ.ศ.2556

 
นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี     พ.ศ.2556-พ.ศ.2560

         นายประสิทธิ์  ทองรัศมี          
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2560-พ.ศ.2562

นายน้ำมนต์ โฆสะโก          
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      พ.ศ.2562-พ.ศ.2564

         นายเจริญ ไชยสวัสดิ์          
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน