ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายกูเกต ราเหม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 


นายอัสฮารีย์  หะยีซำซูดิน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายแวอับดุลอาซิ  อูเมาะอาลี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวอาฟรีดา  ดรอแม
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายชัยวัฒน์  ยอดแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวรูฮานา  วามุ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ