ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 


นางสาวภิญญดา  อธิรัตนชัย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายแวอับดุลอาซิ  อูเมาะอาลี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวนูรีย์  เจะแว
หัวหน้างานความร่วมมือ


นายณปภัช  สิงห์ทอง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายชัยวัฒน์  ยอดแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวดวงสมร  ราโอบ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ