สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

 

 

งานสื่อการเรียน การสอน

 
นายอนุพนธิ์  โกตัน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 
นายสันติภาพ  มะสะ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 
นายนครินทร์  แก้วขาว
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 
นางสาวกวิสรา  อับดุลลาติฟ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 
นางสาวอานุสสรา  นิเวศบุษบง 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 
นางสาวปัณณวิชญ์  จุติโชติกานต์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน