สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 


นายธีรวัฒน์  หมวกชุมบก
หัวหน้าแผนก

 


นายชวลิต  ช่วยแก้ว
ข้าราชการ ครู


นายธวัชชัย  สุขสันติดิลก
ข้าราชการ ครู


นายพงษ์ศักดิ์  วารีบริสุทธิ์
ครูจ้างสอน


นางสาวลดาวรรณ์  ดีชูศร
ครูจ้างสอน


นางสาวซูลยานี  วาหะ
ครูจ้างสอน