สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นางณิชชา  ด้วงโสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 


นางสาวดวงสมร  ราโอบ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายสันติภาพ  มะสะ
หัวหน้างานบุคลากร

 
นายจิรัฏฐ์  มามะ
หัวหน้างานการเงิน 

 
นางณัทกาญจน์  ลัคนทิน
หัวหน้างานการบัญชี

 
นายธวัชชัย  สุขสันติดิลก
หัวหน้างานพัสดุ 

 
นายชวลิต  ช่วยแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 
นายธงชัย  รักประเทศ
หัวหน้างานทะเบียน

 
นางสาวกวิสรา  อับดุลลาติฟ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์