ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

 

ข่าวล่าสุด

เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

21-02-2563 - Hits:3 - อีลาฟี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนายวันอัรฟีนย์ หะยีสะมาแอ นักเรียนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15

17-02-2563 - Hits:23 - ฮาวาณี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวับรอง ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน: เครื่องเชื่อมขั่ว แบตเตอรี่ฟอสเฟส จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์              

อ่านเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงการ

14-02-2563 - Hits:25 - อีลาฟี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีได้ เข้าเยี่ยมชมเเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในการการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เเสดงความรู้ความ สามารถในการสร้างชิ้นงาน ผลงานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางเเผน ดำเนินการ เเก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานเเละนำเสนอผลงาน นั้น โดยในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนนักศึกษา จัดทำชิ้นงานทั้งสิ้น จำนวน 40 ชิ้นงาน เช่น เเอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์...

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา

13-02-2563 - Hits:30 - อีลาฟี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมผู้บริหาร คณะครู เยี่ยมและให้กำลังใจน.ส สุนิต้า อาลี ระดับชั้นปวส.2/2 แผนกวิชาบัญชี ที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลปัตตานี       

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

13-02-2563 - Hits:30 - อีลาฟี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคการผลิตและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไปแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562   

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

13-02-2563 - Hits:17 - อีลาฟี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ร่วม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี        

อ่านเพิ่มเติม

มอบเก้าอี้ให้แก่แผนกวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

13-02-2563 - Hits:9 - อีลาฟี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และรองผู้อำนวยการฯ มอบเก้าอี้ให้แก่แผนกวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี             

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

09-02-2563 - Hits:25 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมขบวนในพิธีแห่มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานี

09-02-2563 - Hits:29 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 - 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. ช่างยนต์

71

0

83

0

94

0

 2. ช่างกลโรงงาน

23

0

16

0

8

1

 3. ช่างเชื่อมโลหะ

22

0

23

0

18

0

 4. ช่างไฟฟ้ากำลัง

44

0

46

1

40

2

 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

20

4

24

6

22

9

 6. การบัญชี

4

12

1

28

1

39

 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

24

12

38

18

41

 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

17

5

13

3

6

 9. เชื่อมโลหะเรือนจำ

13

0

0

0

0

0

รวมหลักสูตร ปวช.

208

57

210

86

204

98


 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจำนวน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. เทคนิคยานยนต์

89

0

92

0

82

0

 2. เทคนิคการผลิต

24

4

34

0

34

2

3. ช่างอากาศยาน (ทวิภาคี)

13

2

8

2

0

0

 4. เทคนิคโลหะ

0

0

17

0

29

0

 5. ไฟฟ้าควบคุม

104

0

104

1

98

2

 6. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

33

1

37

0

39

3

 7. อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

(ทวิภาคี)

0

0

0

0

9

10

 8. ก่อสร้าง (ทวิภาคี)

22

0

0

0

0

0

 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ

43

36

31

42

44

36

 10. การบัญชี

16

177

14

174

11

162

 11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

67

15

83

30

91

 12. ธุรกิจค้าปลีก

1

5

3

9

3

9

 13. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

0

50

0

66

1

57

 14. อาหารและโภชนาการ

(ทวิภาคี)

12

62

14

80

13

80

 15. ต่างประเทศธุรกิจ

12

48

11

49

16

69

 16. เทคโนโลยีความงาม

0

25

5

13

9

12

รวมหลักสูตร ปวส.

384

477

385

519

418

533

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์ฝึกอบรม-วิชาชีพ และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

 1. ไฟฟ้าควบคุม (ทุ่งยางแดง)

40

0

29

0

22

0

 2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทุ่งยางแดง)

11

44

15

25

8

35

 3. การจัดการสำนักงาน

(ทุ่งยางแดง)

12

22

11

11

15

15

 4. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

 (ทุ่งยางแดง)

0

24

0

23

0

32

 5. คอมพิวเตอร์  (บาเจาะ)

15

29

24

24

29

32

 6. การจัดการสำนักงาน  (บาเจาะ)

5

8

5

8

0

0

 7. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

(บาเจาะ)

0

20

0

26

0

27

รวมหลักสูตร ปวส.

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

83

147

84

117

74

141

หลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2560

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2561

จำนวน (คน)

ระยะสั้น

 1. วิชาเสื้อสมัยนิยม 1

37

24

25

 2. วิชากระโปรงเบื้องต้น

 

 

20

 3. วิชาช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

 

10

 

 4. วิชาขนมไทยยอดนิยม

48

30

 

 5. วิชาขนมอบยอดนิยม

38

31

25

 6. วิชาอาหารว่างยอดนิยม

 

 

25

 7. วิชาติ่มซำ

 

25

 

 8. วิชาเสริมสวยเบื้องต้น

21

 

 

 9. วิชาแต่งหน้า Basic

 

26

17

 10. วิชานวดหน้าแต่งหน้า

25

 

 

 11. วิชาเกล้าผม - ถักเปีย

 

 

10

 12. วิชาสระผม - เซทผม

 

17

13

 13. วิชาการซอยผม ดัดผม

28

17

 

 14. วิชานวดเท้าเพื่อสุขภาพ

18

19

16

 15. วิชานวดไทยแบบเชลยศักดิ์

 

22

 

 16. วิชานวดอโรมาเธอราพี

20

5

 

 17. วิชานวดสวีดิช

15

 

 

 18. วิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ-ความงาม

 

18

10

 19. วิชาตัดผมชายระดับ 1

31

24

32

 20. วิชาตัดผมชายระดับ 2

 

23

25

 21. วิชาเทคนิคการซอยผม

 

12

14

รวมหลักสูตรระยะสั้น

281

303

232