สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 - 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. ช่างยนต์

71

0

83

0

94

0

 2. ช่างกลโรงงาน

23

0

16

0

8

1

 3. ช่างเชื่อมโลหะ

22

0

23

0

18

0

 4. ช่างไฟฟ้ากำลัง

44

0

46

1

40

2

 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

20

4

24

6

22

9

 6. การบัญชี

4

12

1

28

1

39

 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

24

12

38

18

41

 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

17

5

13

3

6

 9. เชื่อมโลหะเรือนจำ

13

0

0

0

0

0

รวมหลักสูตร ปวช.

208

57

210

86

204

98


 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจำนวน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. เทคนิคยานยนต์

89

0

92

0

82

0

 2. เทคนิคการผลิต

24

4

34

0

34

2

3. ช่างอากาศยาน (ทวิภาคี)

13

2

8

2

0

0

 4. เทคนิคโลหะ

0

0

17

0

29

0

 5. ไฟฟ้าควบคุม

104

0

104

1

98

2

 6. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

33

1

37

0

39

3

 7. อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

(ทวิภาคี)

0

0

0

0

9

10

 8. ก่อสร้าง (ทวิภาคี)

22

0

0

0

0

0

 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ

43

36

31

42

44

36

 10. การบัญชี

16

177

14

174

11

162

 11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

67

15

83

30

91

 12. ธุรกิจค้าปลีก

1

5

3

9

3

9

 13. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

0

50

0

66

1

57

 14. อาหารและโภชนาการ

(ทวิภาคี)

12

62

14

80

13

80

 15. ต่างประเทศธุรกิจ

12

48

11

49

16

69

 16. เทคโนโลยีความงาม

0

25

5

13

9

12

รวมหลักสูตร ปวส.

384

477

385

519

418

533

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์ฝึกอบรม-วิชาชีพ และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

 1. ไฟฟ้าควบคุม (ทุ่งยางแดง)

40

0

29

0

22

0

 2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทุ่งยางแดง)

11

44

15

25

8

35

 3. การจัดการสำนักงาน

(ทุ่งยางแดง)

12

22

11

11

15

15

 4. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

 (ทุ่งยางแดง)

0

24

0

23

0

32

 5. คอมพิวเตอร์  (บาเจาะ)

15

29

24

24

29

32

 6. การจัดการสำนักงาน  (บาเจาะ)

5

8

5

8

0

0

 7. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

(บาเจาะ)

0

20

0

26

0

27

รวมหลักสูตร ปวส.

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

83

147

84

117

74

141

หลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น และจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา
2559

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2560

จำนวน (คน)

ปีการศึกษา
2561

จำนวน (คน)

ระยะสั้น

 1. วิชาเสื้อสมัยนิยม 1

37

24

25

 2. วิชากระโปรงเบื้องต้น

 

 

20

 3. วิชาช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

 

10

 

 4. วิชาขนมไทยยอดนิยม

48

30

 

 5. วิชาขนมอบยอดนิยม

38

31

25

 6. วิชาอาหารว่างยอดนิยม

 

 

25

 7. วิชาติ่มซำ

 

25

 

 8. วิชาเสริมสวยเบื้องต้น

21

 

 

 9. วิชาแต่งหน้า Basic

 

26

17

 10. วิชานวดหน้าแต่งหน้า

25

 

 

 11. วิชาเกล้าผม - ถักเปีย

 

 

10

 12. วิชาสระผม - เซทผม

 

17

13

 13. วิชาการซอยผม ดัดผม

28

17

 

 14. วิชานวดเท้าเพื่อสุขภาพ

18

19

16

 15. วิชานวดไทยแบบเชลยศักดิ์

 

22

 

 16. วิชานวดอโรมาเธอราพี

20

5

 

 17. วิชานวดสวีดิช

15

 

 

 18. วิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ-ความงาม

 

18

10

 19. วิชาตัดผมชายระดับ 1

31

24

32

 20. วิชาตัดผมชายระดับ 2

 

23

25

 21. วิชาเทคนิคการซอยผม

 

12

14

รวมหลักสูตรระยะสั้น

281

303

232