แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

 


นายมาโนช  กลีบบัว
หัวหน้าแผนก

 

 

  
นายนิธิรุจน์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล ข้าราชการ ครู