สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ฝ่ายวิชาการ
 

นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นายธีระ  บินกาเซ็ม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนนางสาวนาตยา  วัชรพลางกูร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นายนราธร  โอชาอัมพวัน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอายุบ  มะซง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุพนธิ์  โกตัน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวภิญญดา  อธิรัตนชัย
หัวหน้างานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (บัญชี)