สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

   
นายนครินทร์  แก้วขาว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 
นางสาวปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 
นางสาวจามรี  คงสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 
นางรัศมี  สุไลมาน 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)

 
นางสาวกฤษณพร  ตุฉะโส
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
นางสาวซัมเราะห์  บากา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
นางสาวฟาดีละห์  ดีแม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
นายอิมรอน  สุหลง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
นางสาวภิญญดา  อธิรัตนชัย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
(ทวิศึกษา)

 
นางสาวโนซีลา  สาลีม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
(ทวิศึกษา)

 
นายลุกมัน  มะดือเระ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
(ทวิศึกษา)