แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ


นางสาวปิยพร  เนาว์ไพร
หัวหน้าแผนก


นางสาวกูมัสก๊ะ  ซายอ
ครูจ้างสอน