สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

บันทึกขออนุญาตมอบหมายการสอน [doc] [pdf]

บันทึกขออนุญาตสอนแทน [doc] [pdf]

บันทึกขออนุญาตสอนเสริม/ชดเชย [doc] [pdf]

บันทึกส่งโครงการสอน [doc] [pdf]

บันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ [doc] [pdf] [online]

บันทึกหลังการสอน [doc] [pdf]

ปะหน้าใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน [doc] [pdf]

แบบประเมินข้อสอบ [doc] [pdf]

แบบรายงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ [doc] [pdf]

แบบคำร้องขออนุญาตแก้ผลการเรียน [doc] [pdf]

บันทึกขออนุญาตส่งเกรดแก้ผลการเรียน [doc] [pdf]