สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

 

 

 


นายน้ำมนต์   โฆสะโก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางณิชชา  ด้วงโสน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ