นายน้ำมนต์   โฆสะโก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

   


นางณิชชา  ด้วงโสน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายกูเกต  ราเหม
ครู ค.ศ.3
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   


นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา