สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางจำนวนงบประมาณ ปีการศึกษา 2560

รายการ

งบประมาณ
(1 เม.ย. 59
- 30 ก.ย. 59)

งบประมาณ
(1 ต.ค. 59
- 30 มี.ค. 60)

รวม

รวมรับ

1. จากงบประมาณแผ่นดิน

16,033,537.00

19,931,473.00

35,965,010.00

2. จากเงินรายได้

2,146,099.00

2,146,099.00

4,292,198.00

3. จากแหล่งอื่น ๆ

-

-

-

รวม

18,179,636.00

22,077,572.00

40,257,208.00

รวมจ่าย

1. เงินเดือน

12,533,437.00

16,431,373.00

28,964,810.00

2. งบพัฒนาบุคลากร

1,143,371.53

1,143,371.53

2,286,743.06

3. งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

     

     3.1 จากภายในสถานศึกษา

113,410.00

113,410.00

226,820.00

     3.2 จากภายนอกสถานศึกษา

-

-

-

4. งบประมาณในการบริการวิชาการ

395,000.00

395,000.00

790,000.00

5. งบประมาณวัสดุฝึก

1,015,575.00

1,015,575.00

2,031,150.00

6. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

181,500.00

181,500.00

363,000.00

7. ค่าสาธารณูปโภค

876,894.28

1,001,585.24

1,878,479.52

8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รวม

16,259,187.81

20,281,814.77

36,541,002.58

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

1,920,448.19

1,795,757.23

3,716,205.42

9. ค่าเสื่อมราคา

3,775,819.92

4,021,116.78

7,796,936.70