สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายกูเกต  ราเหม
ครูรักษาการฯ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 


นายกูเกต  ราเหม 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายแวอับดุลอาซิ  อูเมาะอาลี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวนิฟิรดาวส์  นิและ
หัวหน้างานความร่วมมือ


นายณปภัช  สิงห์ทอง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายชัยวัฒน์  ยอดแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวดวงสมร  ราโอบ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ