สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

งานการเงิน

 
นายจิรัฏฐิ์  มามะ 
หัวหน้างานการเงิน

 
นางสาวถนอมใจ ขวัญเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 
นางสาวทวิตา จรัสธาดากุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน