แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ


นางสาวนิฟิรดาวส์  นิและ  
หัวหน้าแผนก

นางสาวนูรีย์  เจะแว
ครูจ้างสอน

นายอิสกันดาร์  แวบือซา
ครูจ้างสอน

Miss Jodie A.  Monteras
ครูจ้างสอน