© 2019 - 2020 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ลงทะเบียนใช้งาน G Suit

(Google For Education)

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้นปี ทุกสาขาวิชา สามารถลงทะเบียนขอรับ บัญชีผู้ใช้งานของ Google For Education ได้ เพื่อนำไปใช้ ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์