สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

งานทะเบียน


นายธงชัย  รักประเทศ
หัวหน้างานทะเบียน

 
นางสาวนิพรรณ  ราชเมืองขวาง 
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

 
นางสาวยุวดี  ส่องแสงกล้า 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน