ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานวิชาการ "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ครั้งที่1

25-02-2563 - Hits:18 - โนซีลา สาลีม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานวิชาการ "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ครั้งที่1 โดยมี ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี          

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนำไปพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาและประเทศชาติ

25-02-2563 - Hits:21 - อัลบูคอรี เต๊ะแต

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนำไปพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาและประเทศชาติ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณจารย์ และบุคลากร    

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตาม โครงการ Fin. ดี we can do

24-02-2563 - Hits:17 - อัลบูคอรี เต๊ะแต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มานิเทศ ติดตาม โครงการ Fin. ดี we can do ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

21-02-2563 - Hits:21 - อีลาฟี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนายวันอัรฟีนย์ หะยีสะมาแอ นักเรียนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15

17-02-2563 - Hits:31 - ฮาวาณี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวับรอง ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน: เครื่องเชื่อมขั่ว แบตเตอรี่ฟอสเฟส จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์              

อ่านเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงการ

14-02-2563 - Hits:33 - อีลาฟี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีได้ เข้าเยี่ยมชมเเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในการการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เเสดงความรู้ความ สามารถในการสร้างชิ้นงาน ผลงานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางเเผน ดำเนินการ เเก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานเเละนำเสนอผลงาน นั้น โดยในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนนักศึกษา จัดทำชิ้นงานทั้งสิ้น จำนวน 40 ชิ้นงาน เช่น เเอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์...

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา

13-02-2563 - Hits:41 - อีลาฟี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมผู้บริหาร คณะครู เยี่ยมและให้กำลังใจน.ส สุนิต้า อาลี ระดับชั้นปวส.2/2 แผนกวิชาบัญชี ที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลปัตตานี       

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

13-02-2563 - Hits:38 - อีลาฟี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคการผลิตและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไปแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562   

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

13-02-2563 - Hits:29 - อีลาฟี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ร่วม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี        

อ่านเพิ่มเติม

มอบเก้าอี้ให้แก่แผนกวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

13-02-2563 - Hits:16 - อีลาฟี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และรองผู้อำนวยการฯ มอบเก้าอี้ให้แก่แผนกวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี             

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

09-02-2563 - Hits:38 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมขบวนในพิธีแห่มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานี

09-02-2563 - Hits:36 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ฯ

08-02-2563 - Hits:43 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้กับมารดาของนางสาวนูรอัยนี แจะแว

08-02-2563 - Hits:22 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาหฺ์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

08-02-2563 - Hits:14 - อิมรอน สุหลง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (RMS)

05-02-2563 - Hits:94 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-17.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโกมอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

05-02-2563 - Hits:24 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแก่นักเรียน

05-02-2563 - Hits:18 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโกมอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

05-02-2563 - Hits:14 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29

05-02-2563 - Hits:12 - อิมรอน สุหลง

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ควบคุมและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

04-02-2563 - Hits:20 - อิมรอน สุหลง

#ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ควบคุมและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ไอที)

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินงานการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ

01-02-2563 - Hits:21 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

จัดโครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ

01-02-2563 - Hits:23 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

01-02-2563 - Hits:18 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ

31-01-2563 - Hits:13 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

กาชาดจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานี จัดโครงการบริจาคโลหิต

31-01-2563 - Hits:11 - อิมรอน สุหลง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในโครงการเชิดชูคนดีมีคุณธรรมฯ

31-01-2563 - Hits:16 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

31-01-2563 - Hits:17 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net

25-01-2563 - Hits:40 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย นายศุภกร ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ร่วมให้กำลังใจ

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

23-01-2563 - Hits:30 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงและในทุกวันพุธจัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

22-01-2563 - Hits:32 - อิมรอน สุหลง

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.ปัทมา วีรวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

22-01-2563 - Hits:39 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

    วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมทำบุญตักบาตร

22-01-2563 - Hits:26 - อิมรอน สุหลง

วัน 16 มกราคม 2563 ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมทำบุญตักบาตร

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปืนใหญ่ตานีจำลอง

22-01-2563 - Hits:33 - อิมรอน สุหลง

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

ครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

22-01-2563 - Hits:21 - อิมรอน สุหลง

   วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จากธนาคาร มาให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา

22-01-2563 - Hits:19 - อิมรอน สุหลง

   วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2563

16-01-2563 - Hits:28 - อิมรอน สุหลง

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำเยาวชนสร้างชาติ

15-01-2563 - Hits:44 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

    วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์  โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการและผู้แทนชุมชน

09-01-2563 - Hits:53 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

09-01-2563 - Hits:117 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมพิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา

07-01-2563 - Hits:118 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนพิเศษประจำปีการศึกษา 2562

07-01-2563 - Hits:110 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

07-01-2563 - Hits:38 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับมอบกระเช้าปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

07-01-2563 - Hits:44 - กวิสรา อับดุลลาติฟ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับมอบกระเช้าปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

01-01-2563 - Hits:233 - Super User

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาชีวะอาสา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)

01-01-2563 - Hits:168 - Super User

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา

01-01-2563 - Hits:113 - Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักศึกษา

01-01-2563 - Hits:57 - Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2020 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานวิชาการ "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ครั้งที่1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานวิชาการ "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ครั้งที่1 โดยมี ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี          

25-02-2563 - Hits:18 - โนซีลา สาลีม

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนำไปพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาและประเทศชาติ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนำไปพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาและประเทศชาติ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณจารย์ และบุคลากร    

25-02-2563 - Hits:21 - อัลบูคอรี เต๊ะแต

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตาม โครงการ Fin. ดี we can do

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มานิเทศ ติดตาม โครงการ Fin. ดี we can do ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

24-02-2563 - Hits:17 - อัลบูคอรี เต๊ะแต

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนายวันอัรฟีนย์ หะยีสะมาแอ นักเรียนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   

21-02-2563 - Hits:21 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวับรอง ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน: เครื่องเชื่อมขั่ว แบตเตอรี่ฟอสเฟส จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์              

17-02-2563 - Hits:31 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีได้ เข้าเยี่ยมชมเเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในการการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เเสดงความรู้ความ สามารถในการสร้างชิ้นงาน ผลงานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางเเผน ดำเนินการ เเก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานเเละนำเสนอผลงาน นั้น โดยในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนนักศึกษา จัดทำชิ้นงานทั้งสิ้น จำนวน 40 ชิ้นงาน เช่น เเอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์...

14-02-2563 - Hits:33 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมผู้บริหาร คณะครู เยี่ยมและให้กำลังใจน.ส สุนิต้า อาลี ระดับชั้นปวส.2/2 แผนกวิชาบัญชี ที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลปัตตานี       

13-02-2563 - Hits:41 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคการผลิตและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไปแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562   

13-02-2563 - Hits:38 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ร่วม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี        

13-02-2563 - Hits:29 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางณิชชา ด้วงโสน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2563 และร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ สมทรง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้ารับรางวัลจาก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2562 รางวัล"ครูยิ่งคุณ" โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี